Prawo pracy

 

- przywrócenie do pracy

- odszkodowanie w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę

- naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu

- mobbing